QUI HO COMPONEN?

El Consell tiene los siguientes órganos:

  1. El Pleno del Consell

  2. Las Comisiones de Trabajo

 

EL PLE DEL CONSELL
Apunte: L'apartat COMISSIONS del Menú només conté la distribució de les persones que conformen cada Òrgan del Consell de Cultura (Ple i Comissions de Treball).

QUÈ ÉS?
El Ple és l'òrgan de màxima decisió de les deliberacions del Consell.

QUAN ES REUNEIX?
El Ple del Consell de Cultura es reunirà, com a mínim, cada sis mesos. Les sessions són públiques. No obstant açò, es podran celebrar sessions extraordinàries o extraordinàries i urgents quan calga tractar assumptes que ho requerisquen, per iniciativa de la Presidència o a sol·licitud d'almenys 1/3 de les persones que componen el Consell.

QUÉN FORMA PART? 
El Ple del Consell de Cultura estarà compost per:

La Presidència del Consell, que exercirà la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament.

La Vicepresidència del Consell, que exercirà la persona titular de la Regidoria de Cultura.

La Secretaria, que exercirà una persona funcionària de l'Ajuntament de Santa Pola, designada a aquest efecte per la Presidència del Consell.

1 vocal d'entre les tècniques i tècnics relacionats amb cultura, designada per la Presidència del Consell.

1 vocal anomenat per a cadascun dels grups polítics integrants de la Corporació municipal, que podrà ser o no regidor/a. La designació de les persones representants es farà per mitjà d'un escrit dirigit a la Presidència del Consell pel portaveu de cada grup polític municipal.

Entre 2 i 4 vocals representants de cadascuna de les Comissions de Treball. La designació d'aquests vocals es realitzarà mitjançant votació per majoria simple de la Comissió de Treball corresponent. Cap associació, col·lectiu, empresa o entitat podrà tenir més d'una o un representant.

Una o un representant de la UA i de la UMH.

Una o un representant de la Diputació d'Alacant.

Una o un representant de la Conselleria de Cultura.

Una o un representant de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Les persones que per la seua dedicació i coneixements en la matèria que és competència d'aquest Consell, siguen designades per a formar part a proposta de la Presidència i vicepresidència, ho seran mitjançant Decret de l'Alcaldia. Aquest nomenament serà ratificat en el Ple del Consell immediatament posterior al nomenament.

Les persones que tinguen interès a participar i que sol·liciten la seua inclusió mitjançant sol·licitud dirigida a Alcaldia, davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament. Aquestes persones participaran amb veu però sense vot.

Igualtat de gènere. En la composició del Ple del Consell es perseguirà la presència equilibrada de dones i homes, de tal manera que cap dels sexes puga representar més del 60% del total de membres del Ple del Consell

QUINS SÓN LES SEUES COMPETÈNCIES?
Les competències del Ple del Consell són les següents:

Debatre i formular propostes sobre qüestions culturals competència del Consell, realitzant els estudis precisos per a açò, i remetre als òrgans municipals adequades les propostes o alternatives que es consideren necessàries per a resoldre la problemàtica existent.

Elaborar, aprovar i remetre al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió de cada any, un Informe de Gestió Anual que expose les activitats realitzades, analitze la problemàtica de l'àmbit i formule, si escau, propostes o suggeriments que es consideren necessàries per a la seua millora.

Emetre els informes i realitzar els estudis que, estant dins de la seua competència, li siguen sol·licitats pels òrgans de govern municipals.

Fomentar l'intercanvi d'experiències participatives entre les persones integrants del Consell amb altres institucions públiques o associacions d'altres poblacions.

Crear Comissions de Treball, a part de les dues que es creen en el present reglament, si es considera necessari.

COM FUNCIONA?
Qüestions generals:

Les sessions són públiques, poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries-urgents.
Es realitza una sessió ordinària com a mínim cada sis mesos. I extraordinària o extraordinària-urgent quan calga tractar assumptes que ho requerisquen, per iniciativa de la Presidència o a sol·licitud d'almenys 1/3 de les persones que componen el Consell.

Convocatòries:

Les convocatòries de les sessions ordinàries hauran de comunicar-se almenys amb 15 dies d'antelació, i les convocatòries de les sessions extraordinàries i urgents no estan subjectes a termini. 
Funcionament de les sessions:

El Ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'1/3 de les persones que ho formen, que mai serà inferior a 3. 

El Ple del Consell debatrà i votarà les propostes procedents de les Comissions de Treball, a més de les procedents de l'Ajuntament i de les quals puga proposar qualsevol ciutadà, mitjançant escrit per registre dirigit a l'Alcaldia amb un mínim de tres dies d'antelació a la celebració del Ple. Les propostes realitzades mitjançant aquesta última via, hauran de ser defensades al Ple del Consell per la mateixa persona que haja presentat l'escrit, o per qualsevol altra en què aquesta delegue.

Les propostes d'acord procedents de les Comissions de Treball i de l'Ajuntament, hauran d'estar a l'ordre del dia i s'aprovaran amb caràcter general per majoria simple de les persones components presents. En cas de votacions amb resultat d'empat es realitzarà una nova votació i, si persistira l'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. Les propostes s'elevaran a l'òrgan municipal corresponent de l'Ajuntament de Santa Pola.COMISSIONS DE TREBALL
Apunte: L'apartat COMISSIONS del Menú només conté la distribució de les persones que conformen cada Òrgan del Consell de Cultura (Ple i Comissions de Treball).

QUÈ SÓN? 
Són grups de treball inlcuidos dins del Consell de Cultura, que tenen com a objectiu arreplegar les aspiracions, propostes, idees i suggeriments de la ciutadania per a la seua submissió al Ple del Consell, que decidirà si les eleva al Ple de l'Ajuntament o en la Regidoria de Cultura.

QUAN ES REUNEIXEN?
Se celebraran, com a mínim, una vegada cada 3 mesos. I les sessions seran públiques.

QUANTES HI HA? 
Actualment, existeixen dues Comissions de Treball:

Comissió de Treball d'Arts Plàstiques, Visuals i Gràfiques, i de normalització lingüística.
Comissió de Treball d'Arts Escèniques i Musicals.
QUI FORMA PART? 
Les Comissions de Treball estan compostes per:

La Presidència de les Comissions de Treball, que exercirà la persona titular de la Regidoria de Cultura.
La Secretaria, que exercirà la Secretaria del Consell de Cultura.
Totes aquelles persones que manifesten el seu interès a pertànyer a qualsevol de les Comissions de Treball, de la manera en què especifica el present reglament.
Per a la primera constitució, s'obrirà un termini de vint dies naturals, a fi que els interessats ​​puguen presentar la seua sol·licitud, via escrit dirigit a l'Alcaldia-Presidència davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
Transcorregut el període anterior, es publicarà la llista de les persones que integren cada Comissió de Treball, i es concedirà un termini de cinc dies per a esmena d'errors.
Conclòs el procediment descrit, es convocarà per Decret el dia, hora i lloc de la constitució de les diferents Comissions.
Constituïdes les Comissions de Treball, qualsevol persona podrà inscriure's en el Cens en igualtat de condicions que la resta dels membres.
Les i els integrants de cadascuna de les Comissions de Treball podran decidir, en votació per majoria simple i de manera raonada, proposar al Ple del Consell l'expulsió de qualsevol persona que falte al respecte de manera reiterada a la resta d'integrants de les Comissions o que no respecte, també de manera reiterada, les normes democràtiques bàsiques d'ordre i funcionament.

COM FUNCIONEN?
Qüestions generals:

Les sessions de les Comissions de Treball seran públiques.

Només podran ser ordinàries i se celebraran, com a mínim, una vegada cada 3 mesos.

Convocatòries:

Les convocatòries hauran de comunicar-se amb la deguda antelació, i almenys amb 10 dies d'antelació.
Funcionament:

Les Comissions de Treball triaran als seus Representants en el Ple del Consell de Cultura de Santa Pola, en el qual tindran la condició de membres permanents. Cada Comissió triarà un màxim de 4 representants i un mínim de 2. Seran triades el primer dia de la constitució.

Les propostes d'acord s'aprovaran amb caràcter general per majoria simple de les persones presents. En cas de votacions amb resultat d'empat es realitzarà una nova votació i, si persistira l'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència de les Comissions de Treball. Les propostes s'elevaran al pròxim Ple del Consell.

El Ple del Consell debatrà i votarà les propostes procedents de les Comissions de Treball. Aquestes propostes seran defensades per les persones que representen a la Comissió de Treball de la qual procedisca la proposta.

Les propostes d'acord procedents de les Comissions de Treball hauran d'estar en l'ordre del dia i s'aprovaran amb caràcter general per majoria simple de les persones components presents. En cas de votacions amb resultat d'empat es realitzarà una nova votació i, si persistira l'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. Les propostes s'elevaran a l'òrgan municipal corresponent de l'Ajuntament de Santa Pola.